פתיח

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, עקב מגבלות השפה העברית, אך הוא מכוון לשני המינים כאחד.
מסמך זה הינו הסכם מחייב בינך (להלן: "המשתמש") לבין WebSpot (להלן: "המפעילה") הפועלת תחת כתובת המתחם www.WebSpot.co.il וכל אמצעי אחר בו תעמיד המפעילה את שירותיה למשתמשים. תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי שימוש") משלבים את כל ההנחיות לשימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר"). תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידים על הסכמתך לתנאים אלו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות פרטיות. תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר גם כמורה וגם כתלמיד.

התכנים באתר

האתר משמש מרכז לימודים המספק פלטפורמה לשיווק ופרסום מקוון (On-line) של מוצרי מידע בתחומים וסוגים שונים המוצעים על ידי צדדים שלישיים (להלן ביחד: "השירות"). המפעילה אינה בעלת המוצרים המופיעים באתר ואין באחריותה לספק אותם עבור המשתמש. האתר מכיל קישורים לאתרי צד שלישי אשר אינם תחת שליטתה של המפעילה והיא אינה בודקת את תוכנם ופעילותם של אתרים חיצוניים אלו ואיננה אחראית להם ולכל התקשרות או אינטרקציה איתם.

השימוש באתר

אתה רשאי לעשות שימוש באתר ובתכניו באופן אשר מפורט בכללים להלן:
*אין לעשות באתר כל שימוש אשר עלול להוות או לעודד עבירה פלילית;
*אין להשתמש באתר כדי לגרום נזק, הטרדה או פגיעה באדם או גוף כלשהו;
*אין לעשות קישור לאתר מכל מקור אשר מנוגד לחוק או שמעודד פעילות מנוגדת לחוק;
*אין לעודד או לעשות כל מעשה אשר עלול לפגוע במוניטין ובאמינות של האתר ו/או מי מטעמה;
*אין להעתיק ולעשות שימוש בתכנים של המפעילה בין אם הם נמצאים באתר ובין אם במקום אחר;
*אין להציג את האתר בכל דרך שהיא אשר משנה או מחסירה את תוכנו ו/או עיצובו המקוריים;
*אין להשתמש בכל אמצעי שהוא עבור סריקה, העתקה או ליקוט תכנים ומאגרי מידע שמכיל האתר;
*אין להחדיר לאתר כל אמצעי מזיק לרבות תוכנה הכוללת וירוס, תוכנת ריגול וכל תוכנה עויינת אחרת;
*אין להפעיל על מנגנוני האבטחה באתר כל אמצעי לעקיפה, התגברות או נטרול;
*אין לפגוע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר ולהפחית מהנאתם של אחרים;
אתה מתחייב לקחת אחריות מלאה עבור כל שימוש באתר ולשפות את המפעילה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

אחריות

המשתמש מסכים כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. המפעילה וכל מי מטעמה המעורב בתפעול האתר לא ישאו אף אחריות על כל נזק, אובדן, הפסד, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או למי מטעמו הנובע משימוש באתר או מחוסר היכולת לעשות שימוש באתר.
הגישה לאתר וכל התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) ולא ניתן להתאים אותם לצרכיו האישיים של כל אדם ואדם. הנך מאשר כי בדקת את האתר ומצאת אותו מתאים לצרכייך. המפעילה בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר ועושה את כל המאמצים להקפיד על איכותם. עם זאת, המפעילה אינה מתחייבת כי כלל התכנים יספקו במלואם את ציפיות המשתמש או שהם יתאימו באופן מוחלט לרצונות של כל משתמש או שלא תהיה בהם טעות כלשהי וכיוצא בזאת.
המפעילה אינה מתחייבת ואינה יכולה לבדוק כי כלל התכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו חוקיים או נכונים. לאתר אין השפעה על תכנים אלו ואינו אחראי או ממליץ על מומחיות מורה כלשהו, יכולתו המקצועית או כל אלמנט אחר. המפעילה אינה מספקת את מוצרי המידע אשר בתי עסק מצד שלישי מציעים באתר. לפיכך המפעילה לא לוקחת אחריות כלשהי לאיכותם, לכדאיותם, לחוקיותם, להתאמתם ולכל אספקט אחר של המוצרים או השירותים הניתנים על ידי צד שלישי. המשתמש מאשר כי שימוש בתכני צד שלישי אלו הינם תחת אחריותו הבלעדית. בנוסף המפעילה לא תשא באחריות כלשהי לנזק, מכל סוג שהוא, שתיצור ההתקשרות בין המשתמש לבין צד שלישי, אף אם המשתמש הגיע לצד השלישי באמצעות האתר. המפעילה אינה מתחייבת כי לתכנים שיתפרסמו באתר תהיה היענות, לכן לא תישא באחריות זו.
תגובות, הערות, המלצות, ביקורות, שירותים או כל תוכן אחר אשר פורסם על ידי צד שלישי באתר, הינם של המפרסם ולא ניתן ליחסם למפעילה. המפעילה אינה אחראית לתוכן זה שפורסם באתר על ידי צד שלישי. מפרסם תוכן זה עשוי לשאת באחריות משפטית לנזקים שייגרמו למשתמשים אחרים או לצדדים שלישיים.
המפעילה וכל מי מטעמה, אינם מתחייבים כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יהיה חסר תקלות ו/או יהיה נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש עקב כך.
האתר אינו מתחייב לספק למשתמש לידים, עבודה וקבלת תשלומים.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את המפעילה ו/או כל מי מטעמה, בגין כל הוצאה, תשלום, הפסד, אובדן רווח, נזק או תביעה שייגרמו להם ובכלל זה שכר טרחה של עורך דין והוצאות משפט, עקב אי שביעות רצון מהאתר או בגין הפרת תנאי שימוש אלה ואחרים.

קניין רוחני

האתר מכיל חומרים השייכים למפעילה והם מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר (לרבות תמונה, וידיאו וטקסט). למשתמש אסור להעתיק, לשנות, לעבד, להציג, להפיץ, להשכיר, למכור או לעשות בקניין הרוחני כל שימוש ציבורי או מסחרי אחר, בשלמותו או בחלקו, ללא אישור מפורש בכתב ומראש מבעלי הזכויות. אין כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן שייך בהכרח למפעילה, אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין.
במסירתך של תכנים לפרסום באתר, הנך מאשר כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם או שאתה בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות והנך רשאי למוסרם לפרסום. במסירך של תכנים לפרסום באתר, אתה מקנה למפעילה רישיון מלא, ללא הגבלת זמן, ללא תשלום או טובות הנאה אחרות, להעתיק, לשנות, לעבד, לתרגם, להציג, להפיץ, לשווק ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת. הנך לוקח אחריות מלאה עבור כל התכנים שנעשו על ידך ומתחייב לפצות את המפעילה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. המפעילה לא תקח אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים אלו. המשתמש מאשר שעם העברת התכנים למפעילה הוא מעניק ונותן לה הרשאה להשתמש בתכנים אלה מבלי שיוכל לדרוש על כך זכויות יוצרים או תשלום בגין רווחים שיינתנו למפעילה בעקבות שימושם. המפעילה איננה טוענת לבעלות על התכנים שהנך מוסר לפרסום באתר.
השם "WebSpot" וכן כל סימן מסחר אחר של WebSpot, בין אם נרשמו ובין אם לא, הם כולם רכושה הבלעדי של המפעילה ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש.

סירוב למתן שירות

המפעילה רשאית למנוע ממך להשתמש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה רשאית לבטל, להשעות או להגביל את שימושך באתר, ללא כל החזרים כספיים או זיכויים, בין היתר בגלל הסיבות שלהלן:
*אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים של האתר;
*אם קיבלנו צו משפטי או כל הוראה של רשות מוסמכת;
*אם ביצעת מעשה הפוגע או עלול לפגוע במפעילה או מי מטעמה;
*אם מסרת באופן ישיר או על ידי צד שלישי איום על המפעילה או מי מטעמה;
*בכל מקרה אחר שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה;

שינויים בתנאי השימוש

המפעילה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק ומבלי למסור על כך הודעה מראש. במקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי שימוש, התנאים החדשים יפורסמו בעמוד זה עם תאריך העדכון ותחילת תוקפם יהיה מיד עם פרסומם. המשך הפעילות באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים מעיד על הסכמך להם.

הסבה ושינויים באתר

המפעילה רשאית לסגור את האתר ולהפסיק את מתן שירותיו או לשנות את המהות, התוכן, השירותים, המבנה, המראה והעיצוב של האתר, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת מראש ובכתב. על כן בהקשר זה לא תהיה לך כל דרישה, טענה או תביעה כלפי המפעילה ומי מטעמה.
לעיתים המפעילה ו/או צדדים שלישיים יבצעו באתר פעילויות שדרוג ותחזוקה. בזמנים אלו יתכן כי האתר לא יהיה זמין לשימוש או צפייה. המפעילה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש באותה העת.
המפעילה רשאית למכור את האתר, תכניו, מאגר נתוניו, ושאר פעילותיו לכל גוף שהוא וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת לפעולה זו מצד המשתמש.

קישורים

האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט שונים וחיצוניים. המפעילה אינה קשורה ואינה שולטת בתכנים ובמידע המופיע באתרים אליהם מובילים קישורים אלו או שניטלים מהם ואינה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים שם או לכל שימוש שיעשה בהם. ציון קישורים אלו באתר אינו מעיד על נטילת אחריות המפעילה ביחס אליהם ואינו מהווה כל הסכמה או המלצה לתוכן המופיע בקישורים אלו ויתכן שהם לא יענו לצרכיך. בנוסף המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

חומר פרסומי

באישורך את תנאי שימוש אלה אתה מסכים מפורשות לכך שהמפעילה ומי מטעמה יהיו רשאיים לפנות אליך בכל עת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני, הודעות SMS ובאמצעות כל דרך תקשורת אחרת. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילה על סירוב לקבל דברי פרסומת מכל סוג שהם על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט בדברי הפרסומת שיישלחו אליך. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרשאתך להמשך קבלת דיוור, ניוזלטרים, פרסומות וכל תוכן אחר ללא מתן כל הודעה מוקדמת אליך.
המפעילה לא תשא באחריות כלשהי על תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באמצעות האתר או בכל אמצעי תקשורת אחר. פרסום באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה מצד האתר לרכוש מוצר או לעשות שימוש בשירות כלשהו.

סמכות שיפוט

על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לדון בגין כל עניין הנובע משימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים לכך. במקרה שבית משפט מוסמך יקבע שיש חוסר תקפות של אחד או יותר מתנאי מסמך זה, כולם או חלקם, יוחלפו בתנאים תקפים אשר תוכנם יהיה קרוב ככל האפשר לתוכן תנאי ההסכמים המקוריים שאותם הוא מחליף. יתר התנאים אשר לא הוחלפו ישארו בתוקפם כמו שהם.

שונות

*שום התנהגות של המפעילה לא תחשב כוויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או כל הסכם אחר, ולא יהווה תקדים לפגיעה בזכותה של המפעילה לממש את זכויותיה בכל עת.
*ההסכמים במסמך זה וההסכמים אליהם מפנה מסמך זה, גוברים על כל הסכם קודם בין הצדדים בנוגע לנושאים שהועלו בו. מסמכים אלו מהווים את מלוא ההסכמות שהושגו בין המשתמש לבין המפעילה בנוגע לשימוש באתר. במקרים של אי התאמה בין האמור בהסכמים אלו לבין האמור בהסכמים קודמים, האמור בהסכמים אלו גובר על כל הסכם קודם אשר היה.

*מסמך זה עודכן לאחרונה ב- 01.02.2021